Klauzula Informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych informujemy, Że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYSTEMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ulicy Długiej 5.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty, w celu zawarcia lub wykonania umowy , dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do opracowania i przedstawienia oferty albo wykonania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  – posprzedażowej obsługi klientów ( reklamacje)
  – wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych Administratora danych. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych.
 3. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani /Panu prawo do:
  – dostępu do danych osobowych
  – prawo  sprostowania danych osobowych
  – prawo usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym)
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  – prawo do przenoszenia danych do innego administratora
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  – prawo do cofnięcia zgody
  – prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.